WEGWIJS

Professionele bijstand

www.advocaat.be

Een advocaat staat je met raad en daad bij. Hij kan advies geven, bemiddelen en onderhandelen en zorgen dat je samen met je ex-partner een regeling uitwerkt die het beste is voor beide partijen. Als een procedure onafwendbaar is, verdedigt een advocaat je voor de rechtbank en vertolkt daar je standpunt met kennis van zaken. Je advocaat heeft ook een strikt beroepsgeheim en is jouw vertrouwenspersoon.

Op de website van de Orde van Vlaamse Balies kan je een lijst van alle advocaten in Vlaanderen raadplegen.
Zoek je een advocaat die zich in het bijzonder toelegt op echtscheidingen, selecteer dan “familierecht” in het menu "voorkeurmaterie".

De Orde van Vlaamse Balies kan geen advies geven in individuele dossiers. Voor een eerste, gratis, orïenterend advies kan je terecht bij de diensten voor juridische eerstelijnsbijstand.

Bemiddeling

Er zijn verschillende manieren om een dispuut (in het juridisch taalgebruik spreekt men van een "geschil"), op te lossen. Zo kan men bijvoorbeeld een akkoord sluiten, men kan een procedure voor de rechtbank starten enzovoort.
Bemiddeling is zo een mogelijkheid om een geschil op te lossen.
Bij bemiddeling doen partijen een beroep op een onafhankelijke derde, de bemiddelaar genoemd, wiens taak erin bestaat de partijen te helpen om ZELF, met volledige kennis van zaken, tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.
De website van de Federale Overheidsdienst Justitie bevat zeer veel informatie over bemiddeling: www.just.fgov.be/bemiddeling.
U kunt op eigen initiatief naar een advocaat erkend als bemiddelaar van uw keuze toestappen.
Via volgende link vindt u de adresgegevens van de advocaten erkend als bemiddelaars in familiezaken

Boeken

 

 

www.onzewegenscheiden.be - 2010

terug
druk af