Juridische aspecten bij het beŽindigen van je relatie
WAT ALS JE GEHUWD BENT

Wat met de kinderen?

 

 

Wat met de kinderen?

Bij een echtscheiding dienen zich drie grote vragen met betrekking tot de kinderen aan:

1. waar gaan ze verblijven?

Wat het verblijf van de kinderen betreft kunnen de ouders zelf een verblijfsregeling opstellen of, bij gebrek aan akkoord, de rechter de knoop laten doorhakken.

De ouders kunnen in onderlinge overeenstemming om het even welke verblijfsregeling uitwerken. 
Komen zij niet tot een akkoord, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen.  Deze probeert de ouders eerst te verzoenen.  Lukt dat, dan moet de rechter hun akkoord bekrachtigen, tenzij het belang van het kind daardoor in gevaar komt. 

Raken de ouders er nog steeds niet uit, dan moet de rechter op verzoek van een van beide ouders bij voorrang onderzoeken of een gelijkmatig verdeeld verblijf mogelijk is (50/50).  Acht hij dit niet de meest passende oplossing, dan kan hij een andere verblijfsregeling opleggen (bijvoorbeeld hoofdverblijf bij moeder en secundair verblijf bij vader).


2. wie oefent het gezag uit en hoe worden (belangrijke) beslissingen genomen?

Beide ouders oefenen in eerste instantie gezamenlijk het ouderlijk gezag over de niet ontvoogde minderjarige kinderen uit (art. 371-375 en 405 B.W.).
Toch kunnen onderlinge overeenkomsten worden gemaakt waarbij de uitoefening van het ouderlijk gezag bijvoorbeeld aan één ouder kan worden opgedragen.


3. wie gaat dat betalen?

Krachtens artikel 203 B.W. zijn beide ouders tot onderhoud gehouden. Art. 203, §1 B.W. bepaalt dat de ouders naar evenredigheid van hun middelen moeten zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding maar ook de gezondheid en de ontplooiing van hun kinderen en dat indien de opleiding niet voltooid is, de verplichting doorloopt na de meerderjarigheid van het kind.

De verplichtingen die de wetgever aldus aan de ouders oplegt zijn van openbare orde  en behelzen zowel het materiële als het morele aspect van de opvoeding, m.a.w. evenzeer de behoefte aan voeding en kleding als de invulling van emotionele en intellectuele noden van het kind. De levensstandaard van de ouders geldt als maatstaf om beide componenten te begroten  Waar het kind het recht heeft om van deze te genieten, is de rechtspraak echter verdeeld over de afstemming daarvan op de situatie voor of na de feitelijke scheiding.

De nieuwe wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen, legt aan de rechter een aantal parameters op die hij bij de bepaling van de onderhoudsbijdragen moet aftoetsen.
Zo zal de rechter rekening houden met de middelen waarover de ouders beschikken, de verblijfsregeling, de gewone en buitengewone kosten voor het kind. Het bedrag dat wordt bepaald hangt dus af van situatie tot situatie, je kan hiervoor best professioneel advies inwinnen bij je advocaat.

terug
druk af