juridische aspecten bij het beëindigen van je relatie
WAT ALS JE FEITELIJK SAMENWONEND BENT

Wat met de gezinswoning?

 

 

Wat met de gezinswoning?

Zoals reeds aangehaald bestaat er geen bijzonder vermogensrechtelijk statuut voor samenwonenden. Wat de gezinswoning betreft is er ook geen bijzondere bescherming, zoals wel het geval is voor wettelijk samenwonenden, voorzien.

Wat de verdeling of verkoop van het onroerend goed dat dienst doet als gezinswoning betreft bij een breuk in de relatie, zijn de regels van het gemeen recht dus van toepassing. De authentieke eigendomstitel geeft aan wie de eigenaar van het onroerend goed is.
Als het huis samen, in onverdeeldheid, werd aangekocht, kunnen de partners een procedure tot uitonverdeeldheidtreding voor de rechtbank starten.
Als één van de twee partijen er nog een tijdje in is blijven wonen, is een bezettingsvergoeding verschuldigd (art. 577, 2 B.W.).

Familiaalvermogensrechtelijke overeenkomsten

Net omdat feitelijk samenwonenden zo weinig bescherming door de wet krijgen aangeboden, zal het van belang zijn dat zij vooraf goed nadenken over de opmaak van familiaalvermogensrechtelijke overeenkomsten waardoor zij zichzelf als het ware ‘veiligstellen’ voor de gevolgen van beëindiging van de relatie door overlijden van één van de partners. Verschillende formules zijn mogelijk en de meest gekende constructies zijn het "tontinebeding" en "het beding van aanwas", maar daarover kan de advocaat vooraf informatie verstrekken.

Men moet dan wel opletten voor de impact op andere erfgenamen door dergelijke constructies. De erfgenamen van de eerstoverleden partner kunnen hierdoor in de kou worden gezet.

Successierechten

Als je minimaal één jaar ononderbroken met de erflater samenwoont en er een gemeenschappelijke huishouding mee voert, betaal je evenveel successierechten als diegene die erft van zijn echtgenote of haar echtgenoot.

terug
druk af