juridische aspecten bij het beëindigen van je relatie
WAT ALS JE FEITELIJK SAMENWONEND BENT

Hoe ga je uit elkaar?

 

 

Hoe ga je uit elkaar?

Vermits feitelijk samenwonenden als het ware ontsnappen aan de wet en voor hen geen wettelijk statuut met rechten en plichten bestaat, zijn er bij de beëindiging van de feitelijke samenwoonst geen formele verplichtingen.
Men kan op elk ogenblik, zonder enige formaliteit de feitelijke samenwoning stopzetten.

Er is ook niets voorzien van dringende en voorlopige maatregelen voor feitelijk samenwonenden, zoals dat wel het geval is voor de gehuwden en de wettelijk samenwonenden.
Er kan wel beroep gedaan worden op de gemeenrechtelijke kortgedingprocedure (art. 584, 1ste lid Ger.W.). In dat geval moet er een spoedeisend karakter zijn en kunnen enkel maatregelen bij voorraad worden gevorderd, die niet raken aan de grond van de zaak.

Er bestaat geen wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-partners na de beëindiging van de feitelijke samenwoning. Zeer uitzonderlijk wordt een vorm van onderhoudsuitkering door de rechter toegekend, maar voor een zeer beperkte duur, tijdens een overgangsperiode, en enkel na een stabiele en duurzame relatie.

Het uit elkaar moet gebeuren volgens eventueel eerder aangegane onderlinge afspraken.  Het staat de partners immers vrij te contracteren over al wat niet verboden is krachtens de wet. Het gemeen contractenrecht is op hen van toepassing. Zo kan vooraf een overeenkomst gesloten worden over een te betalen onderhoudsuitkering na stopzetting van de feitelijke samenwoning, maar zoiets komt zelden voor.

terug
druk af